Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

 

Nawigacja

NASZA SZKOŁA

Samorząd Uczniowski

Plan pracy SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu

na rok szkolny 2018/2019

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

 

Założenia na rok szkolny 2018/2019

.

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu połecznym.
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 


Prace w ciągu całego roku szkolnego :

 

 • Włączanie się w akcje charytatywne według potrzeb,
 • Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
 • Współdziałanie z władzami szkoły i wychowawcami klas,
 • Współudział w uroczystościach szkolnych
 • Prowadzenie gazetki informacyjnej na korytarzu przy pokoju nauczycielskim,
 • Współpraca ze szkolnym kołem Caritas
 • Kontynuacja tradycji „Szczęśliwy numerek” – wybrana osoba nie jest wzywana do odpowiedzi i nie pisze niezapowiedzianych kartkówek,
 • Dzień bez mundurka w imieniny miesiąca,
 • Prowadzenie dyżurów na stołówce szkolnej i podczas imprez Samorządu Uczniowskiego.

 

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie prawo do modyfikacji w planie pracy na bieżąco po zasięgnięciu opinii społeczności szkolnej.

 

Zatwierdzono do realizacji w dniu 27 września 2018 roku.

Dodała Karolina Matemisz