Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

 

Nawigacja

NASZA SZKOŁA

Dokumenty szkolne

Procedury szkolne

 

PROCEDURY SZKOLNE

Metody postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych.

§1

Zasady ogólne

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia.

Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.

Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowania praw ucznia jest Dyrektor Szkoły. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest  Rzecznik Praw Ucznia

Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą   sankcje przewidziane w Regulaminie Szkoły oraz

w Karcie Praw i Obowiązków Ucznia.

§2

Niepowodzenia szkolne ucznia

1. Wobec uczniów, u których nauczyciele przedmiotowi zauważają narastające niepowodzenia szkolne,  wychowawca klasy we współpracy z  nauczycielem przedmiotowym przygotowują propozycje pomocy uczniowi. Konsultują je z uczniem i jego rodzicami w trakcie indywidualnych spotkań. Za zgodą rodziców uczeń może korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie :

-  dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

- konsultacji i porad dla uczniów

 

§3

Wagary

1.Realizację obowiązku szkolnego kontroluje Dyrektor szkoły. Nałożone przez niego zadania w tym   zakresie wykonują wychowawcy klas.

Do dnia 5 każdego miesiąca wychowawcy klas przyjmują usprawiedliwienia nieobecności za poprzedni miesiąc. Usprawiedliwienia wystawiają rodzice, prawni opiekunowie ucznia lub inne uprawnione osoby, przyjęta jest osobista, telefoniczna, pisemna i elektroniczna forma usprawiedliwienia nieobecności. Wychowawca podejmuje działania motywujące uczniów do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. W przypadku długotrwałej lub powtarzającej się nieusprawiedliwionej absencji ucznia, wychowawca podejmuje kroki, by skontaktować się z rodzicami. Wspólnie z uczniem i jego rodzicami ustalają przyczyny nieobecności i możliwości postępowania w celu mobilizacji ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne. Uczeń i rodzice otrzymują propozycje pomocy ze strony szkoły. Efektem spotkania może być podpisanie kontraktu. W sytuacji braku efektów działań bądź niemożności skontaktowania się z rodzicami, czy ich niechęci do podjęcia współpracy, wychowawcy klas przekazują Dyrektorowi Szkoły wykaz uczniów, których nieobecności przekroczyły 10 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu. Do rodziców tych uczniów Dyrektor szkoły kieruje wezwanie do realizacji obowiązku szkolnego. Przy braku efektów podjętych działań i trwającej nieobecności ucznia, Dyrektor szkoły kieruje prośbę o wgląd w sytuację rodziny i interwencję do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rodzinnego. Informacje o niezrealizowaniu obowiązku szkolnego i podjętych przez szkołę krokach, Dyrektor szkoły kieruje także do organu prowadzącego placówkę oraz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Szkoła może podjąć czynności w celu ukarania grzywną rodziców ucznia.

§4

Agresja i przemoc rówieśnicza

1.Szkolne postępowanie wszczynane jest w sytuacji występowania agresji i przemocy  na terenie szkoły.

2.Sytuacje, w których należy podjąć postępowanie dotyczą:

- zniszczenia i zawłaszczenia mienia prywatnego i szkolnego ( w tym także oszustwa i wyłudzenia)

- naruszenie nietykalności fizycznej

- naruszenie godności osobistej innych osób (wulgaryzmy, przemoc psychiczna, przemoc medialna i cyberprzemoc)

Osoby, do których uczeń może zgłosić fakt wystąpienia sytuacji agresji to wszyscy pracownicy szkoły. Ich obowiązkiem jest podjęcie natychmiastowych działań w celu przerwania agresji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zdarzenia. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez dyrektora szkoły, wychowawcę klasy. O udziale uczniów w zajściu, uzyskanych wyjaśnieniach  i podjętych przez szkołę krokach w możliwie najkrótszym czasie informowani są rodzice. Szczególną opieką wychowawcy klasy otoczona zostaje ofiara zajścia. Otrzymuje wsparcie pedagogiczne, a także informacje o możliwościach dochodzenia praw.  Sprawca zajścia ma możliwość wyjaśnienia powodów swego zachowania i  podjęcia działań w celu zakończenia sytuacji. Ma prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej jego sytuacji. Jego pośrednikami mogą być: wychowawca klasy, rzecznik praw ucznia.

Wychowawca klasy planuje i przeprowadza działania mające na celu zmianę sposobu zachowania ucznia na akceptowane społecznie.

W sytuacji aktów powtarzającej się agresji lub czynów rozmyślnych, ze szczególną brutalnością szkoła zwraca się z prośba o interwencję do Policji i Sądu Rejonowego. 

 

§5

Palenie papierosów

 1. Wobec ucznia, który pali  papierosy, podejmowane są następujące kroki:
  • informowani są rodzice ucznia
  • wychowawca prowadzi działania indywidualne mające na celu zmianę postawy ucznia,
  • uczeń otrzymuje informacje o szkodliwości palenia,  możliwościach i miejscach zaprzestania palenia.

§6

Alkohol  i  narkotyki

1. Postępowanie z uczniem podejrzanym o spożycie alkoholu lub narkotyków:

a) najszybciej, jak tylko sytuacja pozwala kontaktujemy się z rodzicami ucznia, informując o prawdopodobnym spożyciu alkoholu lub narkotyków,

b) wspólnie z rodzicami podejmujemy dalsze działania:

 • spotkanie z uczniem, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji,
 • określenie oczekiwań ucznia i rodziców
 • określenie możliwości pomocy ze strony szkoły
 • przekazanie informacji o konsekwencjach w razie powtórzenia sytuacji i potwierdzenia faktu użycia alkoholu lub narkotyków

2.  Postępowanie z uczniem będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły lub w trakcie imprez organizowanych przez szkołę:

 • zapewnienie dziecku bezpieczeństwo – miejsce w celu odizolowania ucznia od osób postronnych i zapewnienie mu opieki (nauczyciel),
 • w sytuacjach zagrożenia zdrowia ucznia, wzywanie  lekarza,
 • bezzwłoczne poinformowanie o sytuacji i podjętych krokach  rodziców ucznia,
 • zorganizowanie  spotkania (w możliwie najbliższym dniu) uczeń, rodzice, wychowawca klasy, w celu ustalenia przyczyn postępowania ucznia oraz ustalanie możliwości i formy pomocy uczniowi, we współpracy rodzice – uczeń – szkoła,

3.Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń posiada alkohol lub substancję przypominającą narkotyk lub w sytuacji znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk należy podjąć następujące kroki:

 • Nauczyciel / wychowawca, dyrektor/ ma prawo żądać, by uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby  kieszeni. (Osoby te nie mogą samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia – czynności tej może dokonać wyłącznie funkcjonariusz Policji - zawiadamia Dyrektora szkoły,)
 • Dyrektor wzywa Policję i przekazuje jej substancję oraz uzyskane informacje.

§7

Fałszerstwo

Sytuacje fałszerstwa w szkole:

- dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwane ocen, usprawiedliwianie nieobecności),

- przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców,

- podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich,

- podkładanie  prac innych  uczniów jako własnych oraz udowodnione przez   nauczyciela ściąganie,

- inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce itp.).

1. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania:

- wychowawca klasy,

- nauczyciel przedmiotu,

- zespół wychowawczy,

- dyrektor szkoły.

2. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa:

- powiadomienie rodziców ucznia,

- spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa,

- podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców.

3. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację i prośbę o interwencję  do Komendy Policji

 

§ 8

Kradzież i zniszczenia

1.Postępowanie w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, dokonanego na terenie szkoły przez uczniów:

 • W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia sprawą zajmuje się pracownik pedagogiczny, któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono.
 • o fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest dyrektor.
 • Dyrektor, po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej osobie.
 • Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie zawiadamia rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia – o podjętych przez pracownika działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy.
 • W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza 50 PLN / lub kwoty zgodnej z aktualnym stanem prawnym/ a rodzice nie chcą pokryć szkody, sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana do Komendy Policji.

 

§ 9

Zagrożenie demoralizacją ucznia

1.Wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej w postaci m.in.:

 • używania i propagowania  wulgaryzmów, słów i obrazów obrażających godność innych,
 • używania lub rozprowadzania substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów,
 • wagarów,
 • udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły,
 • powtarzających się zachowań agresywnych,
 • prowokowania powstawania sytuacji konfliktowych,
 • przyniesienia na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażającej życiu lub zdrowiu innych uczniów,

Wychowawca klasy planuje wspólnie z rodzicami ucznia działania mające na celu zmianę jego postawy. Działania te mogą mieć formę:

 • indywidualnych rozmów z uczniem
 • rozmów z uczniem w obecności rodzica
 • podpisania kontraktu przewidującego pożądany typ zachowań ucznia, ofertę pomocy szkolnej, formy pomocy i kontroli ze strony rodziców oraz konsekwencje w razie powtarzania zachowań niepożądanych
 • udziału w zajęciach terapeutycznych – indywidualnych lub grupowych zmiany klasy na równorzędną, za zgodą Dyrektora szkoły.

2.W przypadku braku pożądanych zmian zachowania ucznia, Dyrektor szkoły zwraca się prośbą do instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły tj:

 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
 • Komendy Miejskiej Policji
 • i innych w zależności od potrzeb.

§ 10

Nieobecność rodziców ucznia

1.Rodzice lub prawni opiekunowie  ucznia opuszczający  miejsce zamieszkania powinni poinformować dyrekcję szkoły  o osobie, której powierzają pełnienie opieki nad dzieckiem. Informacja powinna mieć formę pisemną i zostać złożona w sekretariacie szkoły.

2. Wychowawca klasy, który otrzymał informację o nieobecności rodziców lub prawnych opiekunów ucznia zobowiązany jest przekazać  ją dyrekcji szkoły.

3. Dyrekcja szkoły zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki osoby dorosłej do Komendy Policji.

§12

Osoba obca na terenie szkoły

 Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą

1.Postępowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły:

 • Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu
 • W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy skierować ją w pobliże pokoju nauczycielskiego i poinformować o godzinie rozpoczęcia najbliższej przerwy śródlekcyjnej, w innych wypadkach należy kierować do dyrektora szkoły,
 • W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły.
 • niedopuszczalne jest przeprowadzanie przez nauczyciela rozmów z rodzicami kosztem lekcji

 

§13

Sprawy sporne i konflikty

1. Sporne sprawy i konflikty na terenie szkoły rozwiązuje się następująco:

a) konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy, rozstrzyga wychowawca klasy. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów,

b) konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy klas. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów,

c) konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga dyrektor wspólnie z wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice ucznia,

d) konflikt między nauczycielami – rozstrzyga dyrektor szkoły, a w ostateczności Rada Pedagogiczna,

e) konflikt między nauczycielem, a dyrektorem  rozstrzyga Rada Pedagogiczna, a w konieczności organ nadzorujący,

f) konflikt między nauczycielem, a rodzicami ucznia – rozstrzyga dyrektor, a w razie konieczności Rada Pedagogiczna przy czym rodzic ma prawo odwołać się do organu nadzorującego.

2. Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z udziałem stron, którego posiedzenie dotyczy.

3. Termin posiedzenia ustalany jest wspólnie przez zainteresowane strony.

4. Z polubownego posiedzenia sporządzany jest protokół, przechowywany u dyrektora.

§14

 Wypadek w szkole

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której uczeń ulegnie wypadkowi (urazy i

uszkodzenia ciała), osoba będąca świadkiem zdarzenia jest zobowiązana do podjęcia następujących działań:

I. Jeśli świadkiem zdarzenia jest pracownik szkoły:

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

2. O wypadku zawiadamia niezwłocznie Dyrektora Szkoły.

3. Dyrektor powiadamia rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka i Społecznego Inspektora BHP.

4. W razie ciężkich urazów ( wymagających interwencji pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej) Dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę i Radę Rodziców.

5. W przypadku, kiedy przyczyną wypadku była wadliwość sprzętu, awaria urządzeń bądź wyposażenia budynku, Dyrektor powiadamia Inspektora BHP.

6. Dyrektor zawiadamia Prokuraturę i Kuratora Oświaty w przypadku wystąpienia:

- ciężkiego wypadku,

- zbiorowego wypadku,

- śmiertelnego wypadku.

7. Zawiadomień, o których mowa w punktach 2,3,4,5,6 dokonuje Dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły.

8. Dyrektor uruchamia działania Zespołu Powypadkowego.

 

II. Jeśli świadkiem zdarzenia jest uczeń lub osoba dorosła nie będąca pracownikiem szkoły:

1. Bezzwłocznie powiadamia pracownika szkoły lub sekretariat szkoły.

2. Zabezpiecza miejsce wypadku

 

§15

Przedmioty zagrażające zdrowiu lub życiu

 

Postępowanie w sytuacji posiadania przez uczniów przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły

1. Pracownik szkoły podejmuje próbę nakłonienia ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu.

2. Powiadamia wychowawcę ucznia i Dyrektora szkoły.

3. Dyrektor zawiadamia rodziców bądź prawnych opiekunów ucznia

4. W sytuacji zaistnienia podejrzenia, że uczeń zamierza użyć niebezpiecznego przedmiotu Dyrektor zawiadamia Policję.

 

§16

Postępowanie w przypadku zachowań ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji.

 

 1. Nauczyciel upomina słownie ucznia.
 2. Stara się opanować sytuację w klasie.
 3. Jeżeli upomnienie nie przynosi skutku nauczyciel wpisuje uwagę do dziennika (punkty karne do zeszytu uwag).

3. Niezwłocznie po zakończeniu lekcji powiadamia wychowawcę klasy.

4. Wychowawca podejmuje kroki dyscyplinujące ucznia.

Jeśli uczeń notorycznie uniemożliwia prowadzenie lekcji:

1. Powiadamia rodziców ucznia i Dyrektora Szkoły

2. Dyrektor podejmuje kroki dyscyplinujące wobec ucznia (udzielenie nagany wobec całej klasy, pisemne powiadomienie rodziców, udzielenie nagany w obecności wszystkich uczniów)

 

§17

Naruszenie nietykalności lub godności osobistej pracownika szkoły

 

Postępowanie:

1. Poszkodowany zawiadamia niezwłocznie, wychowawcę ucznia i Dyrektora Szkoły

2. Wychowawca zawiadamia rodziców bądź prawnych opiekunów ucznia i w trybie pilnym wzywa ich do szkoły.

3. Dyrektor Szkoły we współpracy z wychowawcą ucznia podejmują kroki

dyscyplinujące:

 1. obniżenie oceny z zachowania do minimalnej,
 2. zobowiązanie ucznia do przeproszenia pracownika szkoły w obecności uczniów całej szkoły,

O podjętych środkach dyscyplinujących Dyrektor zawiadamia rodziców bądź

prawnych opiekunów ucznia.

4. Jeśli poszkodowany jest pracownikiem pedagogicznym i naruszona została jego  nietykalność osobista, Dyrektor zawiadamia Policję i Sąd Rodzinny.

 

§18

Postępowanie mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym w szkole

/ w tym próbom samobójczym lub samobójstwom uczniów/.

1. Systematyczna obserwacja zachowania, nastrojów, emocji uczniów przez nauczycieli, a szczególnie przez wychowawców.

2. Rozwiązywanie na bieżąco problemów, konfliktów między uczniami, częste rozmowy indywidualne, w razie potrzeby informowanie rodziców o sytuacji dziecka.

3. W przypadku, gdy stan emocjonalny i sposób myślenia dziecka niepokoi wychowawcę – sugeruje rodzicom ucznia wizytę u specjalisty.

W przypadku wystąpienia próby samobójczej bądź samobójstwa ucznia obowiązuje PROCEDURAPOSTĘPOWANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA WYPADKU W SZKOLE.

 

§19

Świetlica

Dziecko przebywające w świetlicy nie może być pozostawione bez opieki

Wychowawca odpowiedzialny za dzieci przebywające w świetlicy ma obowiązek przekazać dzieci dojeżdżające konwojentce lub kierowcy autobusu.

§20

Zachowania agresywne rodziców wobec uczniów i własnych dzieci przebywających na terenie szkoły

 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek reagowania na zachowanie agresywne.

W przypadku, gdy pracownik szkoły jest świadkiem zachowania agresywnego osoby dorosłej wobec ucznia szkoły lub własnego dziecka powinien:

1. Podjąć próbę przerwania zachowania agresywnego.

2. Powiadomić Dyrektora szkoły.

3. W przypadku, gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego Dyrektor szkoły zawiadamia policję.

§21

Osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających na terenie szkoły

 

Na terenie szkoły nie może przebywać osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek interweniowania w sytuacji, gdy na teren szkoły wejdzie osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W takiej sytuacji pracownik szkoły powinien:

1. Grzecznie, ale stanowczo wyprowadzić osobę będącą pod wpływem alkoholu lub innych środków poza teren szkoły.

2. W przypadku napotkania oporu zawiadomić Dyrektora szkoły

3. Dyrektor szkoły wzywa policję.

Nie dopuszcza się przekazania dziecka pod opiekę osobie będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W takiej sytuacji należy:

1. Zawiadomić wychowawcę ucznia lub Dyrektora szkoły.

2. Wychowawca lub Dyrektor szkoły wzywa w trybie natychmiastowym drugiego rodzica lub opiekuna.

3. Jeżeli niemożliwe jest skontaktowanie się z rodzicem lub opiekunem Dyrektor szkoły wzywa policję.

§22

Imprezy, konkursy i wycieczki szkolne.

Deklaracje rodziców lub opiekunów dotyczące powrotu dziecka do domu.

Sposób postępowania w przypadku imprez szkolnych odbywających się w godzinach zajęć szkolnych.

1. Uczeń, który bierze udział w imprezie szkolnej powinien przedłożyć wychowawcy klasy w formie pisemnej zgodę rodziców lub opiekunów na udział dziecka w imprezie.

2. W przypadku, gdy impreza szkolna, wycieczka odbywa się w godzinach popołudniowych lub wieczorem rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są dostarczyć wychowawcy klasy deklarację w formie pisemnej dotyczącą odbioru dziecka po zakończeniu imprezy, wycieczki.

3. W przypadku braku zgody rodziców lub opiekunów dziecko nie uczestniczy w imprezie, konkursie wycieczce itp..

4. W przypadku braku deklaracji rodziców lub opiekunów dotyczącej formy odbioru dziecka po zakończeniu imprezy, konkursu, wycieczki szkolnej odbywającej się w godzinach popołudniowych lub wieczorem dziecko nie uczestniczy w imprezie, konkursie czy wycieczce.